Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11


247 Scheftelowitz, Das Fischsymbol im Judentum und Christentum. B: Archiv fue Religionswissenschaft, XIV, Leipzig 1911, p. 365.

248 „Манастирската обител е всъщност рибарник за души и риби живеят в него" и т. н. Picinellus, 1. с.

249 Един александрийски Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 химн от II век говори: „Който рибка малка мами, / с благ животик, добро създава, /на брега той я спасява / от злокобни морски ями." (Doelger, 1928,1, p. 4.) Тертулиан (De baptismo, в: Migne, Patr. Lat., I) казва Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11: „А ние, малките рибки, пo примера на нашия, Исус Христос, сме родени във водата и не можем да се чувстваме сигурни на друго място." Учениците на рави Гамалиел Стария (началото Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 на I век) са наречени с имената на различни видове риби. (Abot de Rabbi Natan, c. 40. Цит. В Scheftelowitz, 1. c, p. 5.)

250 O. Pohl, Das Ichthys-Monument von Autun. 1880; Doelger, 1. c.1, p. 12 ff

251 „I Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 have saved thee" (Аз ще ги запазя). Satapatha-Brahmana. Sacred Books of the East, XII, 216

252 Angelo de Gubernatis, Die Thiere in der indogermanischen Mythologie, 1874, p. 596

253 Satapatha-Brahmana, 1. c. p. 216 ff

254 Doelger, 1. c. I, p. 23. Кешава Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 означава „с много либо с фина коса"; това е прякор на Вишну

255 Ориген (De oratione, cap. 27): „Тъй както последният месец е краят на годината, след което започва нов месец, то Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 може би, след като минат няколко века, сякаш са лупили година, ще дойде век, който ще бъде „краят" и с който ще започнат „бъдещи векове", на които следващият век ще бъде началото, и Бог ще Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 „яви на бъдещите векове пре- изобилното достояние на Своята благодат към нас чрез Христа Иисуса"." (Еф. 2:7)

256 Особено внимание заслужава култът към гълъба и рибата в съседната сирийска област. Там рибата играе и Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 ролята на причастие (Cumont, Die oriental. Religionen im roem. Heidentum, 1910, pp. 138, 284). Главният бог на филистимците се казва Dagon, което идва от „dag" = риба

257 То ποτηριον τηs ευλογίες, calix benedictionis, /. Kop. 10:16

258 Scheftelowitz, 1. c., p. 375

259 Едновременно Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 с него ще се появи и Бегемотът и двамата „ще служат за храна на всички, които са останали". Syrische Baruchapokalypse, 29, 4, в: Е. Kautzsch, Apokryphen und Pseudoepigraphen des Alien Testaments, 1900, II, p Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. 423. C представата за излизането на Левиатана от морето е свързано и видение 4. Ездра (13:25) за „мъж, който се издигаше сред морето". (Rahel Wischnitzer-Bernstein, Symbole und Gestalten der juedischen Kunst, Berlin, 1935, p. 122 f., p Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. 134 f.)

260 A.Wirth,Aus orientalischen Chroniken, 1894, p. 199

261 L. c, p. 161, 19 f

262 Вж. фиг. 28 8 Psychologie und Alchemie [GW 12, 1972].

263 Scheftelowitz, 1. с, р. 9

264 Важен за тълкуването на Левиатана е един пасаж у Moses Maimonides, More Nebuchim, 1923/24, pars Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 III, cp. XXIII. Kirchmaier го привежда в своите Disputationes zoologicae (Jena, 1736) c думите: "Говорейки за същите тези неща, рави Моше Маймон казва, че Левиатанът притежава (универсална) композиция (complexus generalis Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11) от телесни особености, които се срещат поотделно, при различни животни." (Disputationes zoologicae, 1736, p. 73.) Макар че този представител на просвещението отхвърля мисълта като „безпредметна", на мен тя ми прилича на архетип (complexus generalis Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11) на „духа на тежестта".

265 Psychologische Typen [Paragr. 521 ff.] [GW 8, 1960, 1967, 1976].

266 Scheftelowitz, 1. c, p. 10. Cpв. Mameu (12:39 и 16:4), където Христос сочи чудото, станало с Йона, като символ за месианската епоха и първообраз на своята собствена съдба

267 „Pammegethes".

268 L Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. с, р. 7 f

269 „Та en Persidi prachthenta." A. Wirth, 1. c. [„Религиозна беседа в двора на сасанидите, р. 143ff.]

270 Syr. Baruchapokalypse, 29, 1 ff., В: Kautzsch, Apokryphen und Pseudoepigraphen des Altai Testaments, 1900, p. 422 f Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11.

271 Midras Tanbuma 3. Mos. cap. 11, 1, и 5. Mos. 29, 9, цитирано в: Scheftelowitz, Das Fisch-Symbol im Judentum und Christentum, p. 39 f.

272 Baba Batra 74 b. B: Goldschmidt, Der Baby Ionise he Talmud VIII, Berlin, 1929-1936, p. 207. Женският Левиатан вече Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 е убит от Бога, осолен е и така се пази за края на света. Същото е станало и с женския Гиппопотам. А мъжките са кастрирани, за да не се размножат и да загубят Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 света

273 Те са типична двойка противоположности. Срв. борбатамежду двата дракона в знака „кун" (хексаграма 2), линия 6 на И Дзин

274 Както в Midras Tanhuma, I. с.

275 Syria XII, Paris, 1931, p. 350-357

276 Virolleaud, La legende de Baal, dieu Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 des Pheniciens. B: Revue d' etudes semit., 1935, p. IX

277 Отглас от това психологическо развитие е може би написаното от Moses Maimonides: „Ho онова, за което Бог най-много гласи, е Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 описанието на Левиатана, защото той съеди-нява внутри себя си онези на физическом уровне сили (възможности), които у другите животни се срещат поотделно, докато той може и да ходи, и да плува, и да лети Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11." (More Nebuchim, p. III, c. 23.) Така че Левиатанът е един вид свръхживотно, както Яхве е свръхчовек

278 Confessionum, lib. XIII, ср. XXL

279 Сходен с мотива на разцеплението е мотивът на проникването и Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 пробождането (penetratio u perforatio) в алхимията. Вж. също Йов 26:13: „Ръката Му прободе бягащия змей." [Текстът на български В Библията е: „Ръката Му е създала бързата скорпия." - Бел. ред.]

280 Ездра е еврейски текст, писан в края Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 на I Век от н. е

281 F. Cumont, Die orientalischen Religionen im roemischen Heidentum, 1910, p. 283

282 R. Eisler, Orpheus the Fisher, 1921, p. 20

283 De hide et Osiride, Berlin, 1850, cp. VII [pp. 9 и Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 10]

284 Възкръсналият яде „печена риба" (Лука 24: 42).

285 Съдове, в които лупили погребвани вътрешностите на мумифицираните мъртъвци. - Бел. прев.

286 W. Spiegelberg, Der Fisch als Symbol der Seele. Archiv fuer Religionswissenschaft, XII (Leipzig, 1909), p. 574.

287 В цял Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Египет тази риба се е смятала за свещена. Wallis Budge, The Gods of the Egyptians, 1904, II, p. 382.

288 Plutarch, 1. c, cp. XVIII [p. 30].

289 Plutarch, 1. c, cp. XLIX [p. 88].

290 Picinellus, Mundus synibolicus, (Koeln, 1681), lib. VI, cap. I

291 Wallis Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Budge, The Gods of the Egyptians, II, p. 241 f. Срв. преображението на Христос в присъствието на Мойсей и Илия (Матей 17:4), както и близнаците спасители в Pistis Sophia

292 Свързан с тях Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 изглежда и един момент от Даниил (3) - тримата мъже в огнената пещ, към които се присъединява и четвърти, някакъв „ангел Господен".

293 Буквално „дъщерите на носилката", возможно жените оплаквачки, които вървят пред носилката с мъртвеца. Ideler, Untersuchungen Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 ueber den Ursprung und die Bedeutungder Sternnamen, 1809, p. 11

294 Едно лошо качество на северния вятър („северният вятър сковава от студ" = студът на злия дух, който „вкоравява сърцата на злите") подтиква алхимията към Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 една хипотеза за възникването на коралите: „Коралът е вид растение, родено от морето, има корени и клони и по природа е наситено с влага. Но когато вятърът задуха от север Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, то се втвърдява и се превръща В червено вещество, което моряците виждат под водата и режат парчета от него; когато бъде извадено от водата, то се превръща в камък с червен цвят." (Allegoriae super Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 librum Turbae, в: Art. aurif., I, 1593, p. 143.)

295 Този трактат не е отпечатан заедно с Turba, както останалите, но изглежда, че спада към същата група. 28. Distinctio съдържа Dicta Belini (Belinus = Аполоний Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 от Тиана).

296 Тук нямам предвид рибата като на техническом уровне материал. Като такъв тя, разбира се, е лупила позната още на гръцката алхимия. Ще спомена к примеру „способа на Салманас" (Berthelot, Collection Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 des anciens alchimistes, Paris, 1887/88, V, vnt, 5) за создание на „кръглите перли". Като свързващо средство често е лупило използвано лепило от риба

297 Oт knide, urtica = актиния. Така Plinius (Hist, nat., XXXII,XI, 53) нарича морската актиния

298 От Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 nema= нишка = пипалце

299 N. Caussinus (Polyhistor symbolicus, 1623, s. v. stella) посочва като източник Аристотел

300 Това би могло да бъде и морска звезда, тъй като според создателя обвивката й лупила твърда

301 „Докато се появи един Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 пророк като огън и думите му бяха като огнена пещ."

302 За това напомня видението на Арислей, в което философите се намират в стъклена къща на дъното на морето и се измъчват много поради невероятната горещина Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. (Aenigma ex visione Arislei philosophi. В: Art. aurif., 1593, p. 146 ff., и J. Ruska, Die Vision des Arisleus. B: Georg Stickersche Festschrift, 1930, p. 22 ff.)

303 Mus. herm., 1678, p. 246 f. Gloria mundi Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 е анонимен трактат и не е сигурно дали оригиналът му е на латински. Доколкото е понятно, той излиза за първи път през 1620 година, и то на немски. Според моите сведения той се споменава Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 чуть в трактатите от XVII век. Ценели са го високо и са го възприемали като особено небезопасен. В Theatr. chem., VI, 1661, на стр. 513 е приведен дълъг цитат от него, който по Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 странен начин умолява читателя да бъде дискретен: „Предупреждавам всички, които притежават тази книжка, и ги умолявам в името на Христовата любов да я крият от онези, които са горди, славолюбиви, несправедливи потисници на бедните Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, високомерни, погълнати от земното, безбожници, самомнителни, лъжливи и прочее недостойни хора, да не допускат това съчинение да попада в ръцете им, ако искат да избегнат Божия гняв и наказанията, които Бог Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 налага на самонадеяните и неверниците."

304 Novi luminis chemici tractatus alter de sulphure. B: Mus. herm.,1678, p. 606.

305 Georgii Riplei Duodecim portarum axiomata philosophica. B:Theatr. chetn. (1622), II, p. 128.

306 R. Abrahami Eleazaris, Uraltes Chymisches Werk usw Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. II. Aufl., 1760, p. 79, 81.

307 De igne et sale. B: Theatr. chem. (1661) VI, p. 39.

308 Те са също и синове на Сет, тъй като Хор и Сет представляват едно тяло с две глави.

309 Спонтанно Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 явяващите се в сънищата символи на четириединството по моя преценка винаги указват целостността либо цялостната личност. Огънят означава страст, афект, силно желание, изобщо емоционалните движещи сили на човешката природа, т. е. всичко онова Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, което включваме в понятието „либидо". (Вж. по този въпрос писаното от мен в Symbole der Wandlung, 1951.) Когато алхимиците приписват на огъня четворна природа, смисълът е, че цялостната личност е източникът на енергия Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11.

310 Адският огън е схож с дявола, на когото авторитет като Artefius (Clavis maioris sapientiae. B: Theatr. chem., 1613, IV, p. 237) приписва външно тяло от въздух и вътрешно от огън

311 Philaletha („обичащ истината Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11") е псевдоним. А. Е. Waite (The Works of Thomas Vaughan: Eugenius Philaletha, II. Aufl. 1919) предполага, че зад него се крие херметичният философ Thomas Vaughan (1621-1665), хипотеза, която по ред причини е съмнителна. (Вж. А Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. Е. Waite, Lives of Alchemystical Philosophers, 1888, p. 187, и J. Ferguson, Bibliotheca chemica, 1906, II, p. 194, 197.)

312 От Иарацелзовото понятие „archeus". Вж. [Jung,] Paracelsus als Arzt [Paragr. 39] [GW 15, 1971]. Rulandus (Lexicon Alchemiae, 1612) дефинира: „Archeus е върховен Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, великодушен и невидим дух, който се отделя от телата и се издига нагоре; той е окултната сила на природата, универсално присъща на всички неща, майсторът, лечителят... разпределителят и организаторът на всички Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 неща."

313 Знакът трябва да означава магнетизма.

314 Вж. Psychologie und Alchemie [Paragr. 457] [GW 12, 1972].

315 Текстът е от Иаков 3:5-8 и говори: „Виж един малък огън, каква голяма гора запалва той. И езикът също е огън. Езикът Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 сред нашите членове се оказва... Защото всяко творение, дивите животни и птиците, пълзящите, както и морските животни биват опитомявани и са опитомявани от човешките създания. Но езика си никой човек не може Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 да опитоми. Той е едно неуморимо зло, изпълнено със смъртоносна отрова." Спомняме си Еклесиаста (9:17): „Думи на мъдреци, изказани се изслушват по- добре, ежели крясък на владык меж глупави”. Назад, огненият език е също Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 алегория (либо знак?) на светия Дух – “ И явиха им се езици, като,че огнени” (Дяния 2:3)

316 P. Nigidius Figulus е живял през I век пр. н. е

317 Tract. I, 31, в: Opera. За Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Христос като разрушител на предопределената съдба (heimarmene) вж. Pistis Sophia (ed. Carl Schmidt, 1925), p. 21

318 В сънищата огънят често има този смисъл

319 Theobald de Hoghelande, De alchemiae difficult atibus. B: Theatr. chem, (1602), I Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, p. 163. Цитатът от Mundus говори (Ruska, Turba philosophorum, p. 128): „Вземи една част бял клей, силно загрят, и една част телешка урина, и една част жлъчка от риба, и една част от субстанцията на клея Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, без която няма да бъде както трябва." „Mundus" е получено чрез арабска транскрибция от Parmenides = (Bar) Mnds. (Ruska, 1. c, p. 25.)

320 „Без кости и кори."

321 „Corrigia" (ремък) либо „ligaturae" (връзка) на Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Афродита. „Ligaturae", „alligaturae" (превръзки) и „ligamenta" (връзки) са амулети за прогонване на болести. „Suballigaturae" са отровни, магически консистенции и т. н. Вж. Du Cange, Gloss., s. v. ligaturae

322 Opsianos lithos = черен камък, обсидиан

323 „Lucidus" всъщност Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 означава „светъл, светещ", а също и „бял", което е обратно на чернотата. Затова превеждам „светъл" като „прозрачен".

324 Textes latins et vieux fratigais relatifs aux Cyranides, ed. par Louis Delatte. Bibl. de la Fac Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. de Philosophic et Lettres de I'Univ. de Lieges. Fasc. XCIII, 1942, p. 55

325 Hist, nat., Leipzig, 1881-1882, XXXVII, 10

326 Rulandus, Lex. alch., 1613, p. 189, s. v. draconites

327 L. c, p. 128: „Ho ако не се отдели, докато Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 те (драконите) са живи, той никога няма да стане скъпоценен камък."

328 „Lucidus" (блестящ, светещ) може да означава и „бял", т. е. противоположен на черен. Но описанието би подхождало и на обсидиана

329 „Свещеното Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 олово на мъдрите." От него се извличат mercurius, sulphur и sal (живак, сяра и сол). Joh. Chartier, Scientia plumbi sacri sapientum. B: Theatr. chem., VI, 1661, p. 571

330 Area arcani, B: Theatr. chem., VI Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, 314

331 De sale et igne, 6: Theatr. chem., VI, p. 131

332 Philosophia reformata, 1622, p. 305

333 Pantheus, Ars transmutationis metallicae, 1519, fol. 9r°.

334 Opera, 1649, p. 317

335 Elenchos, V, 16, 2 [p. 111].

336 Psychologie und Alchemie, III, 5. [GW 12, 1972.]

337 Под това понятие можем да си представим Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 к примеру наследствени воздействия, остатъци от животика на предците, макар че тази представа не отразява всичко, което индийците разбират под понятието „карма".

338 Hymnietsermones. Ed. Th. Lamy, II, 770. (Hymnus deresurrectione CMsti, XXI Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, 6.)

339 Под заглавието Instructio de arbore solari трактатът е отпечатан в 6. том на Theatr. chem. от 1661 г

340 „Кой от нас може да живее при поядащ огън? Кой от нас може да живее при вечен пламък?" (Исай Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 33:14)

341 Отпечатан в С. U. Hahn, Geschichte der Ketzerm Mittelalter, 1847, II, p. 815 ff.

342 Това е в противоречие сЛука (16:8), където .Господарят похвали неверния пристойник, задето постъпилдосетливо".

343 Макар че сектата на този Johannes Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 е проклеа конкорезаните, от чиито кръгове произхожда цитираногш Откровение на св. Йоана Богослова. В: Summa Fratris Reinei (De propriis opinionibus Joh. de Lugio) се казва: „Той твърди, че този свят е Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 от дявола." (Hahn, 1. с. I, р. 580.)

344 Johannes de Rupescissa, La Vertu et la propriete de la quinte essence. Lyon, 1581, p. 31: „Тъй като нашето намерение е да задоволим и дадем сили на бедните проповедници на Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Евангелието (hommes evangelisans) чрез нашата книжка, така че техните молитви и жалби да не бъдат напразни и да се изгубят в това дело, и те да не срещат големи пречки по пътя Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 към целта, аз ще им разкрия и предоставя една потаенна, взета от лоното на природните тайни, която е нещо достойно за удивление и почит." В трактата на Rupescissa De confectione veri lapidis Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 (в: Gratarolus, Verae alchemiae artisque metallicae, citra aenigmata etc. Basileae, 1561, II, p. 229) се среща необичайното за алхимичната литература обръщение „Credas, vir Evangelice" (Вярвай, евангелисте). Първоначално това навярно е лупило „homme evangelisant".

345 Altkirchenslavisch Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11-griechisches Woerterbuch des Codex Suprdsliensis, 1935.

346 Dragomanow (Sbornik za narodniya umotvereniya, Sofia, 1894, Bd. X, p. 7) отбелязва относно „своя особ" само това, чесъществува циганска легенда, според която на дявола лупило попречено да създаде света средством Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 горящ пясък

347 „Външността на дяволското тяло е Въздухът, скритотов него обаче е огън." (Artefius, Clavis maioris sapientiae, в: Theatr. chem., 1613, IV, p. 237.)

348 „А двете риби ... изглежда означават онези две лица, които управляват народа Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 ... царствуют и жрецът" (Liber de diversis quaestionibus LXXXIII, Willy. Извеждането на двете риби от двете животни в 4. Ездра 6:49 и сл. (Hans Soederberg, La Religion des Cathares, 1949, p. 97) ми изглежда съмнително. Мястото говори Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11: „Тогава ти задържа две от съществата, които беше създал, едното нарече Гиппопотам, а другото -Левиатан. Но ти ги раздели едно от друго" и т. н. Тази картина не съответства Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 особено на двете риби от катарския текст.

349 „Така нашият бог Исус Христос е нашият цар. Той е също и нашият жрец завинаги, според както е наредил Мелхиседех" (Augustinus, 1. с. 1)

350 Кр. XVI ed Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. Oehler [I, p. 266].

351 Michaeol Psellus, De daemonibus, в: Marsilius Ficinus, Auctores Platonici (1497), fol. N. V, v°.

352 Panoplia dogmatica. B: Pair. Graec, CXXX, col. 1290 ff. Името се среща и като Zigabenos

353 Това тълкуване съответства на съвременните Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 астрологични схващания.

354 За тези символи вж. Е. Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, 1949.

355 Georgii Riplaeus, Chymische Schrifften, 1624, p. 35.

356 L. с, р. 33 f.

357 От по-новата литература по този въпрос W. Laiblin, Vom mythischen Gehalt unserer Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Maerchen, B:Schloz und Laiblin, Vom Sinn des Mythos, 1936

358 У гностиццте на Иреней демиургът е по-младият брат на Христос, както се каза по-горе.

359 Musaeum hermeticum, 1678, p. 343.

360 Прозрачността на водата Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 означава, че на несъзнаваното се отдава внимание (ценност, злато). Това е жертва, принесена на духа на извора. Срв. видението на Amitayur-Dhyana-Sutra в Symbolik des Geistes [Paragr. 913 ff.] [GW 11, 1963 и Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 1973].

361 Вж. глава XII

362 Вж. Psychologie und Alchemie [CW 12, 1972], s. v. coniunctio, passim.

363 Ихтис (Христос, либо Атис) е храната, която дава безсмъртие.

364 „Echenaies е малка риба, дълга около половин стъпка (semipedalis), a името Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 0 идва от факта, че тя спира корабите, като се залепва за тях, така че Въпреки ветрове и бури корабът изглежда като закотвен в морето и не може да помръдне... Затова на латински Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 тя се нарича „гemora" забавяне")." (Du Cange, Glossarium, s. v. „Echenaies". Цитирано no ръкописен бестиарий.) Този пасаж е взет буквално от Isidorus Hispalensis, Liber etymologiamm, Basel, 1489 (XII, Vl). Тук името на рибата е Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 „echinus", което буквално означава морски таралеж. Поради радиалната си конструкция това животно попада в един клас с морската звезда и медузата

365 Че силата на echeneis е от магическо естество, показва легендата, според Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 която, ако се пусне осолена в една мина, тя ще привлече златото и така то може да се извади на повърхността. Вж. Jac. Masenius, Speculum imaginum veritatis occultae, 1714, s. v. Echeneis. „Магнит Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11" се нарича и амонячният разтвор, който, прибавен към метални разтвори, „моментално привлича всичко ценно, което се съдържа в тях, лупило то злато либо тинктура, на дъното на колбата". (Lexicon medico-chymicum, 1711, p. 156.)

366 Dictionnaire mytho-hermetique Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, 1758, s. v. Magnes.

367 Вж. пo този въпрос Psychologie und Alchemie [Paragr. 425 ff.l [GW 12, 1972].

368 Berthelot казва за „magnesie": „До XVIII век думата няма нищо общо с магнезия на днешните Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 химици." (Alch. grecs. Introd., p. 255.) У Плиний и Dioscorides тя означава магнитният железен камък

369 Mylius, Phil, ref., 1622, p. 31

370 Corpus magnesiae представлява „коренът на затворения дом", „утробата", в която са съединени Слънцето и Луната. (Aurora Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 consurgens. В: Art. aurif., 1593, I, p. 191.)

371 Mylius нарича десетата степен на процеса „exaltatio, което е изкусното облагородяване на нашата избелена magnesia" (p. 129). Затова Rosarium philosophorum (Art. aurif., II, p. 231) казва: „Magnesia Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 - това е пълната луна."

372 Sermo XXI

373 Von hylealischen Chaos (m. нар. „Confessio"), 1597, p. 5 f.

374 „Magnesia - жената." Rulandus, Lexicon alchemiae, p. 317

375 Ho около Александрия и Троя имало магнетичен камък „от женски пол и напълно безполезен Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11". (Rulandus, 1. с, р. 315.)

376 Duodecim tractatus. В: Theatr. chem., 1613, IV, p. 499 ff.

377 Berthelot, Alch. grecs. Introd., p. 255.

378 „Magnesia е водна смес, втвърдена Във въздуха, която устоява на огъня, пръстта на камъка, нашия Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 живак, сместа на веществата. Всичко вътре е живак." (Rulandus, p. 317.)

379 Rosinus ad Sarratantam (Art. aurif., I, p. 311). Rosinus е всъщност Zosimos, изопачен от арабската транскрипция.

380 De arte metallicae metamorphoseos et Philiponum liber singularis Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. Basileae, 1576. Отпечатано 8 Theatr. chem., 1602, I, p.44

381 Phil. chem. B: Theatr. chem., 1602, I, p. 497. На това място авторът излага разбирането си за „ашта гегит" (душата на нещата): „Тялото... на всяко нещо е затвор, където силите Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 на душата на нещата са заключени и оковани, така че природният дух не може свободно да им въздейства. Духът на тези невъзприемани неща, във връзката му със субекта, е сходен с непоколебимата Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 вяра у човека и има същото въздействие." Затворените в телата божествени сили не са нищо друго освен разтворения в материята Дионис.

382 De civitate Dei, XXI, cap. IV. По същия начин св. Августин Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 се удивлява на негасената вар (calx viva): „He е ли дивно, че тя се запалва тъкмо когато се угаси?"

383 Emblemata, Patavii, Padua, 1661. Embl. CLXXI, p. 715 a.

384 В: Commentariorum alchymiae Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, 1606, pars II, lib. V, cp. xvu

385 Duodecim tractatus de lapide philosophorum, в: Theatr. chem., 1613, IV, p. 499.

386 Според мене изключителното значение на водата в алхимията идва от гностични източници: „Почитат също и водата и вярват в Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 нея като в Бог, като дори твърдят, че животът е произлязъл от нея." (Epiphanius, Panarium, LIII cp. I.)

387 Ars chemistica, B: Theatr. chem., 1602, I, p. 252.

388 Berthelot, Alch. grecs, II, Ш, p Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. 57. Демокрит пише, че тази теорема му е разкрита от неговия покоен учител. Синезий в своя трактат, отправен към Диоскур, жреца на Серапис (Berthelot, 1. с. II, Ш), твърди, че учителят на Демокрит е лупил Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Ostanes и той е авторът на аксиомата.

389 „Vegetabilis" в нашите текстове означава „живой", когато се отнася за живака, и „съживяващ", когато се отнася за квинтесенцията.

390 Вж. Psychologie der Uebertragung [Paragr Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. 433 ff.] [GW 16, 1958 и 1976] и Symbolik des Geistes [Paragr. 429] [GW 9, 1976].

391 Psychologische Typen [Paragr. 315 ff.] [GW 6, 1960, 1967 и 1976].

392 Idea perfecta philosophiae hermeticae. B: Theatr. chem., 1661, VI, p. 152. Първото издание на трактата датира от 1630 година. За Colesson изглежда Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 не се знае нищо

393 „Има определена правда В естествените неща, която не се вижда с външното око, а се възприема само с мозга, и философите са узнали тази правда и са установили Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, че тя върши чудеса" (Speculativa philosophia. В: Theatr. chem., 1602, I, p. 298).

394 Pernety, Dictionnaire mytho-hermetique, 1758, s. v. aiman.

395 John Pordage (1607-1681), алхимик и мистик, нарича вътрешния „вечен" човек „извлечение и обобщаващо понятие за макрокосмоса". (Sophia Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11. Amsterdam, 1699, p. 34.)

396 Тази мысль получава пълно развитие 200 години по-късно в монадологията на Лайбниц, за да бъде след това напълно забравена за други 200 години заради естественонаучното триединство - време, место, причинност. Херберт Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Зилберер, също занимавал се с алхимия, пише: „Практически ми се иска да се потопя изцяло в езика на образите и да нарека това най-дълбоко подсъзнание нашето вътрешно небе с неподвижни звезди..." (Herbert Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 Silberer, Der Zufall und die Koboldstreiche des Unbewussten. Schriften zur Seelenkunde und Erziehungskunst. Hrsg. von O. Pfister. Heft III, 1921, p. 66.) Повече no този въпрос вж. в моето съчинение Der Geist Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 der Psychologie, Eranos-Jahrbuch XIV, 1946

397 „He че искам от тях богатства либо дарове, а че бих ги снабдил грижливо с духовни дарове" (1. с, р. 10).

398 „Цялото изпълнение на предписанията се състои в съчетаването на Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 хармонично свързващи се тела" (р. 43). В Interpretatio cuiusdam epistolae Alexandri Macedonum regis (Art. aurif., 1593,1, 384) се казва: „И знай, че нищо не се ражда без мъж и супруга." A Tractatulus Avicennae (Art. aurif., I Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, p. 422) пише: „Бракът е сливане на противоположности." Вж. по този въпрос писаното от мен за coniunctio в Psychologie der Uebertragung [GW 16, 1958, 1976]

399 Датирането на тези текстове е много несигурно. Може и да греша Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, но мисля, че Morienus е по-старият.

400 L. с, р. 276 f. Това е алюзия за Първо съборно послание на св. aп. Петра (2:4 и сл.): „Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от для себя си духовен дом..."

401 В съществуването на подобен ужас имах възможност да се убедя Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 на място

402 „Хермес три пъти един."

403 Учение за разкриването на религиозната правда

404 P. Victor White, O. P., беше разлюбезен да насочи вниманието ми към понятието „Veritas prima" у св. Тома Аквински (Summa theologica, II Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11, II, I, 1 и 2): Тази „първа правда" е невидима и непозната. Тя, а не догмата, е в основата на вярата.

405 С това не искам да оспорвам легитимността и важността на догмата. Църквата не се занимава само Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 с хора, които имат собствен религиозен животик, а и с такива, от които не може да се очаква повече от това да смятат едно учение за правда и да се задоволят Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 с тази формула. Голямото мнозинство „вярващи" возможно не надхвърля тоВа равнище. За тях догмата запазва ролята си на магнит и може да претендира за „окончателна" правда.

406 „Да.бъде, както е, либо да не Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 бъде изобщо."

407 Както и в Psychologie und Religion [GW 11, 1964 и 1974], Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Vnbewussten [GW 7, 1964 и 1974] и (заедно с Рихард Вилхелм) в Das Geheimnis der Goldenen Bluete Еон. Изследвания върху символиката на цялостната личност Карл Гюстав Юнг Предговор - страница 11 [GW 13].

408 За значението на осъзнаването по отношение на митоло-гичната символика вж. Erich Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, 1949


epidemicheskaya-obstanovka-v-zone-katastrof.html
epidemicheskij-parotit-klinika-diagnostika-lechenie-profilaktika.html
epidemicheskoe-obsledovanie-naseleniya-klyuchevih-vozrastnih-grupp-6-12-15-35-44-i-65-74-let-po-kriteriyam-rekomendovannim-voz-.html